Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2019

odnalezcdroge
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viablaxkseoul blaxkseoul
odnalezcdroge
8760 f82e 500
Reposted fromyikes yikes viablaxkseoul blaxkseoul
odnalezcdroge

Mąż, przyjaciel i kochanek - zawsze powinien być jedną osobą.

Reposted fromaggape aggape viablaxkseoul blaxkseoul
odnalezcdroge
6962 4cef 500
Reposted fromsoftboi softboi viablaxkseoul blaxkseoul
odnalezcdroge
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola

September 10 2019

odnalezcdroge
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viagdziejestola gdziejestola
odnalezcdroge
Znacie powiedzenie, że kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno. Czasem zupełnie znienacka potrafi wyburzyć całą ścianę.
— Glee
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viagdziejestola gdziejestola

January 27 2018

odnalezcdroge
5296 e50a
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaproof proof
odnalezcdroge
7105 3e7d
Reposted fromproof proof
odnalezcdroge
9603 60e6
Reposted fromgdybam gdybam viaproof proof
odnalezcdroge
9812 4e05 500
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viaproof proof
odnalezcdroge
5007 e1fa 500
Leopold Tyrmand - Cywilizacja komunizmu
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viaproof proof
0184 1840
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaproof proof
odnalezcdroge
3777 1dd1 500
Reposted frompensieve pensieve viaproof proof
odnalezcdroge
8048 4cf2 500
Reposted fromdranger dranger viaproof proof
odnalezcdroge
4662 6674 500
Reposted frommodry modry viaproof proof
odnalezcdroge
0973 0127 500
no troszkę.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaproof proof
odnalezcdroge
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaproof proof
odnalezcdroge
9142 f03e
Reposted fromChibichan Chibichan viaproof proof
odnalezcdroge
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaproof proof
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl